TV meubel op maat

Algemene leveringsvoorwaarden emondo

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen emondo, hierna te noemen de “Verkoper,” en een Wederpartij waarop de Verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen zijn afgeweken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Verkoper waarvoor derden moeten worden ingeschakeld. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk afgewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Verkoper en de Wederpartij zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, met inachtneming van het oorspronkelijke doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen. Bij onduidelijkheid over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bedoeling van deze bepalingen. Als zich situaties voordoen die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, worden deze situaties beoordeeld in overeenstemming met de geest van deze algemene voorwaarden. Het feit dat Verkoper niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden eist, betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Verkoper het recht verliest om in andere gevallen strikte naleving te verlangen.

Artikel 2: Offertes en Aanbiedingen

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 Een offerte of aanbieding vervalt als het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Verkoper kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een deel daarvan, een duidelijke vergissing of fout bevat.

2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen, evenals eventuele kosten die in het kader van de overeenkomst moeten worden gemaakt, inclusief reis- en verblijfskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Als de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod in de offerte of aanbieding, is Verkoper hieraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig de afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper hiermee instemt.

2.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen in de constructie aan te brengen, voor zover dit geen wezenlijke veranderingen in het werk met zich meebrengt. De offerte zal aangeven hoe eventuele wijzigingen in werkzaamheden of extra kosten worden verrekend.

2.7 Verkoper is gerechtigd om verhogingen in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en overheidsheffingen (met name belastingen) door te berekenen voor werkzaamheden en/of leveringen die nog moeten worden verricht. De prijzen in de offerte zijn gebaseerd op de prijsniveaus, lonen, kosten van materialen en fabricagemethoden zoals die bekend waren op het moment van de offerte. Indien zich na de offerte wijzigingen voordoen in deze kostenfactoren, is Verkoper gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij de offerte of aanbieding van Verkoper schriftelijk aanvaardt, dan wel wanneer Verkoper een mondelinge opdracht van de Wederpartij schriftelijk bevestigt. De Wederpartij is gebonden aan zijn aanvaarding, ook als deze elektronisch of mondeling wordt gedaan. Verkoper is niet verplicht om met een Wederpartij een overeenkomst aan te gaan. Verkoper behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen aanvragen voor opdrachten of bestellingen te weigeren.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Iedere aansprakelijkheid voor de deugdelijkheid van geleverde meubels, evenals voor de daaruit voortvloeiende schade, is uitgesloten, tenzij de Wederpartij aantoont dat de schade direct het gevolg is van opzet of grove schuld.

4.2 Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van fouten gemaakt door Verkoper of haar personeel en leveranciers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld.

4.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot het bedrag dat aan Verkoper wordt betaald onder de aansprakelijkheidsverzekering voor die situatie, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat van toepassing is volgens de verzekeringspolis.

4.4 Indien de verzekeraar van Verkoper om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, wordt de aansprakelijkheid van Verkoper hoe dan ook beperkt tot het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de betreffende overeenkomst, of – als er gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen in de overeenkomst – tot dat deel van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenissen het meest mee in verband staan. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Verkoper meer bedragen dan € 500,- per gebeurenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

4.5 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

4.6 Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding tegen Verkoper verjaart een jaar na de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de vordering. De opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te melden; bij gebrek hieraan vervalt ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever.

4.7 Indien de meubels niet door Verkoper zijn vervaardigd, is de eventuele aansprakelijkheid van Verkoper jegens de opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Verkoper jegens Verkoper aansprakelijk zal zijn.

Artikel 5: Auteursrecht, Eigendom en Overdracht

5.1 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de door Verkoper gecreëerde materialen blijven in het bezit van Verkoper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Gebruiksrecht: Tenzij anders gespecificeerd, verleent Verkoper een beperkt, niet-exclusief recht om de door Verkoper verstrekte materialen te gebruiken in overeenstemming met de aard en het doel van onze overeenkomst.

5.3 Beperkingen: Wederpartij mag onze materialen niet kopiëren, wijzigen, verspreiden, doorverkopen, publiceren, overdragen of op enigerlei wijze beschikbaar stellen aan derden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

5.4 Schending: Schending van het auteursrecht van Verkoper of intellectuele eigendomsrechten kan leiden tot juridische stappen en schadevergoeding.

5.5 Toestemming: Als de materialen van Verkoper worden gebruikt voor doeleinden buiten de scope van onze overeenkomst, dient u vooraf schriftelijke toestemming bij Verkoper aan te vragen.

5.6 Attributie: Als u toestemming krijgt om materialen van Verkoper te gebruiken, moet u altijd de juiste attributie geven en verwijzen naar de oorspronkelijke maker van de inhoud.

6.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Verkoper heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst.

6.3 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Verkoper is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.4 Als de Wederpartij niet tijdig de benodigde gegevens verstrekt of anderszins niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Verkoper het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de extra kosten die hieruit voortvloeien aan de Wederpartij in rekening te brengen.

6.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Wederpartij Verkoper mondelinge instructies heeft gegeven die niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7: Herroepingsrecht

In onze algemene verkoopvoorwaarden hanteren we de wettelijke definitie van maatwerk, zoals volgt: Maatwerk wordt gedefinieerd als de levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specifieke specificaties van de consument, waarbij deze goederen niet geprefabriceerd zijn en zijn geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk zijn bestemd voor een specifieke persoon. Het is belangrijk op te merken dat voor maatwerkoplossingen van Verkoper voor de Wederpartij geen recht op retour geldt.

Artikel 8: Levertijd

De door Verkoper opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verkoper zal zich inspannen om de opgegeven levertijden zoveel mogelijk in acht te nemen, maar overschrijding van de levertijd geeft de Wederpartij geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Verkoper. Als blijkt dat tijdige levering niet mogelijk is, zal Verkoper de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.

Artikel 9: Levering en Risico

9.1 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan de Wederpartij.

9.2 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de goederen gaat over op de Wederpartij op het moment van levering.

9.3 Als de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verkoper gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om alle aanvullende kosten, waaronder opslagkosten, te vergoeden.

Artikel 10: Prijzen en Betaling

10.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

10.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.3 Als de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.4 Verkoper heeft het recht om de door de Wederpartij gedane betalingen eerst toe te passen op de kosten, vervolgens op de openstaande rente en pas daarna op de hoofdsom en de lopende rente. Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

10.5 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.6 Indien de vordering op opdrachtgever door Verkoper uit handen wordt gegeven ter incasso, komen alle daaraan verbonden kosten ten laste van de opdrachtgever, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 BW, waarvan de hoogte minimaal 15% van de vordering zal bedragen, met een minimum van € 300,-.

Artikel 11: Eigendomsoverdracht

De eigendom van de goederen (de “Goederen”) blijft bij de Verkoper totdat de Koper de volledige betaling heeft gedaan voor die Goederen en alle andere bedragen die de Koper verschuldigd is aan Verkoper op grond van enige overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper. Dit geldt ook voor vorderingen met betrekking tot het tekortschieten door de Koper in de nakoming van zijn verplichtingen. De Koper is niet gerechtigd de Goederen aan een derde over te dragen, in pand te geven of anderszins te bezwaren totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Verkoper niet gehouden zijn verplichtingen jegens de Wederpartij na te komen. Verkoper is gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Hieronder vallen onder andere, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

Artikel 13: Garantie

13.1 Verkoper geeft geen garanties met betrekking tot de duurzaamheid van materialen die in meubels zijn verwerkt, omdat de levensduur afhankelijk is van diverse factoren, zoals onderhoud en gebruik. De enige garanties die Verkoper verstrekt, zijn die welke schriftelijk zijn overeengekomen en de garanties die op wettelijke wijze niet kunnen worden uitgesloten.

13.2 De garantieperiode voor fabricagefouten op de door Verkoper vervaardigde meubels bedraagt 1 jaar vanaf de datum van levering. Deze garantie dekt enkel fabricagefouten, niet de normale slijtage, onjuist gebruik, schade veroorzaakt door de Wederpartij, of wijzigingen die door derden zijn aangebracht.

13.3 Klachten over fabricagefouten dienen schriftelijk bij Verkoper te worden ingediend binnen 30 dagen na ontdekking van de fout. Klachten die buiten deze termijn worden ingediend, komen niet in aanmerking voor garantie.

13.4 In geval van fabricagefouten zal Verkoper, naar eigen goeddunken, de meubels repareren of vervangen. Deze garantie dekt geen kosten voor het retourneren van meubels.

Artikel 14: Toepasselijk recht

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij aldaar gevestigd is.

14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten

Artikel 15: Geschillenbeslechting

15.1 Geschillen tussen Verkoper en de Wederpartij zullen in de eerste plaats worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd.

15.2 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

15.3 Als een bepaling in deze voorwaarden in strijd is met dwingend recht, wordt deze bepaling zodanig geïnterpreteerd dat zij overeenkomstig de wet wordt uitgevoerd, met behoud van de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

15.4 Als er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de Nederlandse versie van deze voorwaarden en vertalingen daarvan, prevaleert de Nederlandse vers

Artikel 16: Wijzigingen

De Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van de Verkoper of per elektronische kennisgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Hulp nodig bij het opbergen van je apparatuur?

Soundbar meubels

Soundbar meubels

Soundbar meubels

TV meubel op maat

HiFi meubels

TV meubel op maat

Soundbar meubels

TV meubel op maat

Bioscoop meubels